top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การจัดการความรู้

    สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุุว่า มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน กอปรกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำแนวคิดและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทของราชการไทย โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพในการการบริหารจัดการภาครัฐไว้ 7 ประการ ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินการ 

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบหมายให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามกรอบตัวชี้วัด ดังนั้น ก่อนที่เริ่มต้นในการดำเนินการจัดการความรู้คงต้องได้รับข้อสงสัยจากหลายๆส่วน เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งคำถามที่ได้รับสงสัยส่วนใหญ่หนีไม่พ้นคำถามเหล่านี้ คือ 1.ไม่ทำได้ไหม? 2.ทำไปทำไม? 3. ทำแล้วได้อะไร? ถ้าถามว่าไม่ทำได้ไหม? คงไม่ได้เพราะเป็นประเด็นในการประเมินผลตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการที่มีการคิดคะแนนร้อยละ3 และ ถ้าถามทำไปทำไม? ทำเพื่อประเมินผลตามคำรับรองเท่านั้นหรือ อาจเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล็งเห็นว่าการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ บรรลุเป้าหมาย 4 ด้านคือ พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรการไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในการทำงาน