top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความรู้ที่ต้องจัดเก็บ

ความรู้ที่ต้องจัดเก็บ 
     ความรู้อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ 
     1.ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
     2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม