top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คณะที่ปรึกษาบริหารจัดการความรู้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานที่ปรึกษา
2 ผู้บริหารจัดการด้านความรู้ (CKO) ที่ปรึกษา
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน ที่ปรึกษา
4 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ปรึกษา