top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 4/2558
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2558 สำหรับเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย 

     - การประชุมเพื่อทราบแผนการจัดการความรู้ปี พ.ศ. 2558 โดยอธิบดีเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 
     - การรายงานผลการจัดงาน KM Day ในงานสัมมนาวิชาการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง สวพ. สทช. สปล. และ กบช. จัดทำโปสเตอร์องค์ความรู้ 
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
     - การเสนอร่างคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ตามโครงสร้างใหม่ โดยมอบหมายให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และเพิ่มส่วนงานส่วนอื่นๆที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ กสส. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขต 1-7 และ สคช. นอกจากนั้นให้คงอำนาจหน้าที่ไว้คงเดิม 
     - การมอบโล่ห์รางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุน KM จากนั้นเป็นการนำเสนอของหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ที่ได้จัดทำตามแผนที่กำหนด โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 
4 เรื่องได้แก่ 
     1. แนวทางการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
     2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณแหล่งที่แยู่อาศัยของสัตว์ทะเล จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยวิธีการปักไม้ไผ่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
     4. เทคนิควิธีการจำแนกชนิดแมงกะพรุน จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนไว้ 

ภาพประกอบ