top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบรางวัลการจัดการองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปี 2558
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบรางวัลการจัดการองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปี 2558

วันที่ 28 กันยายน 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบรางวัลการจัดการองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปี 2558 ภายในงานประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6" โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับรางวัลดังนี้ 
     1. นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ     จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 
     2. นายเฉลิมชัย โชติกมาศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ         จากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
     3. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ( จ.ระยอง )        จากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     4. ส่วนจัดการพื้นที่ชายฝั่งและส่งเสริมความร่วมมือชุมชน                จากกองส่งเสรืมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพประกอบ