top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2559 สำหรับเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย 
1. การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำปี 2559 
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่สำนักงาน กพร. กำหนด 
3. การนำเสนอแผนการดำเนินงานบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรม ทช. ประจำปี 2559 
4. การนำเสนอองค์ความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
5. การพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้จากส่วนต่างๆทั้งหมด 13 องค์ความรู้ คัดเลือกเหลือ 6 องค์ความรู้ ได้แก่ 
     - การจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ จากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก จากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ สบทช. 1-7 
     - การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - แนวทางการอนุรักษ์และเทคนิคการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 
     - แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ในประเทศไทย กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
     - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคคลากร จากกองแผนงาน 

ภาพประกอบ