top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช.  ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2559 สำหรับเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย 
1. การแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการคัดเลือกโดย 
    พิจารณาองค์ความรู้ทั้งหมด 6 องค์ความรู้ 
2. การพิจารณาแผนแนวทางการจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมด 6 องค์ความรู้ ดังนี้ 
     2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
           องค์ความรู้ที่ 1 แนวทางการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
           องค์ความรู้ที่ 2 แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
      2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
           องค์ความรู้ที่ 1องค์ความรู้ที่ 1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
           องค์ความรู้ที่ 1แนวทางการอนุรักษ์และเทคนิคการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
           องค์ความรู้ที่ 2 แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ในประเทศไทย กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
           องค์ความรู้ที่ 3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงาน 
3. คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) จะดำเนินการประชุม ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2559 

ภาพประกอบ