top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. 3/2559
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช.  3/2559

 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2559 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าขององค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งหมด 6 องค์ความรู้ ได้แก่ 
     - องค์ความรู้ที่ 1 แนวทางการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 2 แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
     - องค์ความรู้ที่ 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาก กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 4 แนวทางการอนุรักษ์และเทคนิคการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
     - องค์ความรู้ที่ 5 แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ในประเทศไทย กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จาก กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 6 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน จาก กองแผนงาน 

 

ภาพประกอบ