top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 4/2559
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2559 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย 
     1. การนำเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งหมด 6 องค์ความรู้ ได้แก่ 
     - องค์ความรู้ที่ 1 แนวทางการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 2 แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล จาก สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
     - องค์ความรู้ที่ 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาก กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 4 แนวทางการอนุรักษ์และเทคนิคการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
     - องค์ความรู้ที่ 5 แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ในประเทศไทย กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จาก กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 6 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน จาก กองแผนงาน 
     2. การพิจารณาเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลคัดเลือกบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศยกย่องชมเชย ซึ่งกำหนดให้นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรับทราบต่อไป 
     3. แนวทางการพิจารณากำหนดวิธีการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม พิจารณาส่งองค์ความรู้ของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขาฯ ภายในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ต่อไป 

ภาพประกอบ