top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 3/2560

1. การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

2. การนำเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งหมด 6 องค์ความรู้ ได้แก่ 
     - องค์ความรู้ที่ 1 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  
     - องค์ความรู้ที่ 2 การจัดวางทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปะการัง) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
     - องค์ความรู้ที่ 3 ขยะในป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 
     - องค์ความรู้ที่ 4 โครงการป่า-เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประมงชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
     - องค์ความรู้ที่ 5 แนวทางการพิจารณาแผนงานโครงการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
     - องค์ความรู้ที่ 6 องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดการกัดเซาะชายฝั่ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพประกอบ