top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2561 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2561 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2561 โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย 

1. การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
2. แผนการจัดการความรู้ ปี 2560 ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้ดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายคือเรื่องของการมอบโล่ห์รางวัลยกย่องชมเชยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันงานจัดโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. การพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team) และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3.1 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 919/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558
 3.2 ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team) 
     - คณะที่ปรึกษา ได้แก่ 
       อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง             ประธานที่ปรึกษา
       ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)               ที่ปรึกษา
       ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล     ที่ปรึกษา
       ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ   ที่ปรึกษา
     - คณะทำงาน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ภาพประกอบ