top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชียวชาญด้านจัดการทรัพยากร ทางชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย
1. แนวทางในการกำหนด KM ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ  แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธสาสตร์ ในระดับของหน่วยงานตนเอง
แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร 
แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้
2. เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งเป็น
2.1 เป้าหมาย KM ที่ 1 การจัดทำ Web Application ป่าชายเลน 4.0 ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2.2 เป้าหมาย KM ที่ 2 หน่วยงานสามารถจัดการความรู้ด้านการกั้นตาข่ายดักแมงกะพรุนให้เป็นมาตรฐานหรือสูงกว่า
2.3 เป้าหมาย KM ที่ 3 หน่วยงานสามารถจัดการความรู้ด้านแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ได้แก่
3.1 การบ่งชี้ความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์/พันธกิจ
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ภายใน และภายนอก
3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
3.5 การเข้าถึงความรู้
3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
3.7 การเรียนรู้

 

ภาพประกอบ