top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562
ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ครั้งที่ 2 /2562 โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีองค์ความรู้จากหน่วยงานที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ดังนี้
1. คู่มือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากในประเทศไทย (สปล.) 
2. การจัดระบบกลุ่มหาดเพื่อการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กบช.)
3. คู่มือการดำเนินงานฟื้นฟูแนวปะการัง (สวพ.)
4. คู่มือประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.)

 

ภาพประกอบ