top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการจัดการความรู้

2560 แนวทางการจัดวางทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปะการัง)

2560 แนวทางการจัดวางทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะ..

2560 การใช้ประโยชน์จาก "ต้นจาก"

2560 การใช้ประโยชน์จาก "ต้นจาก"

2560 คู่มือแนวทางการจัดการขยะในป่าชายเลน

2560 คู่มือแนวทางการจัดการขยะในป่าชายเลน

2560 คู่มือท้องถิ่น โครงการป่า-เล-ชุมชน

2560 คู่มือท้องถิ่น โครงการป่า-เล-ชุมชน

2560 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

2560 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเ..

2560 คู่มือแนวทางการวิเคระาห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง

2560 คู่มือแนวทางการวิเคระาห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ..

2559 คู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล

2559 คู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล

2559 แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral cell) ในประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

2559 แนวคิดระบบกลุ่มหาด (Littoral cell) ในประเทศไทยกับการแก้..

2559  แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล

2559 แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล