top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team)

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 338/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team)

อ่านต่อ