ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

QR กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย

                     พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต่างๆ และสามารถช่วยนักวิจัยในการใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบอ้างอิงทางวิชาการได้ พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเลจึงเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างข้อมูล และความรู้ทางอนุกรมวิธานของสัตว์และพืชทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านธรรมชาติวิทยาทางทะเล