ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

เกี่ยวกับเรา

   กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 900/2556 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556