ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

เกี่ยวกับเรา

  กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
แต่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 179 ตอนที่ 38 ก 26 พฤษภาคม 2563