ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง
สำรวจและศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา (นายนิรันดร์ ชัยมณี) และทีมนักวิชาการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสำรวจและศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง ในพื้นที่หาดพลา อำเภอบ้านฉาง หาดสนกระซิบ หาดทรายทอง หาดสุชาดา และหาดแสงจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยพื้นที่หาดดังกล่าวอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่างหรือระบบกลุ่มหาดหลักบูรพาจากสถานภาพชายฝั่งในปี 2563 พื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างป้องกันการ   กัดเซาะชายฝั่งหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย กำแพงป้องกันคลื่นริมฝั่ง หินทิ้งริมชายฝั่ง เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัว Y (วาย ) และตัว I (ไอ) สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนั้นยังพบโครงสร้าง

เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำบริเวณปากน้ำระยอง ในส่วนของการสำรวจครั้งนี้ได้ดำเนินการดังนี้

1. สำรวจและเก็บข้อมูลตะกอนทรายชายหาดเพื่อใช้ประกอบการศึกษา ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ตะกอนทรายในพื้นที่มีสีเหลือง ขนาดที่พบตั้งแต่ ขนาดหยาบ-ละเอียด การคัดขนาดปานกลาง

2. สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งเพื่อใช้ประกอบการศึกษาผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ชายฝั่ง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งเป็น ที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว ประมงริมฝั่ง โรงแรม และรีสอร์ท เป็นส่วนใหญ่

ภาพประกอบ