ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งตามโครงการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง
สำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งตามโครงการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมนักวิชาการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งหาดแม่รำพึง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งตามโครงการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง โดยได้ดำเนินการสำรวจภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) ด้วยการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จำนวน 55 แนว และเก็บตัวอย่างตะกอนทรายชายหาด จำนวน 55 ตัวอย่าง จากการสำรวจพบว่า ชายหาดทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา มีความลาดชันต่ำกว่าชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออก (ความลาดชันประมาณ 2-6 องศา) และตะกอนทรายชายหาดมีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดกว่า ส่วนทางด้านตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ชายหาดมีความลาดชันประมาณ 6-12 องศา และมีตะกอนทรายขนาดหยาบ

ทั้งนี้ กอช. จะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งต่อไป

ภาพประกอบ