ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดการเรียนการสอนหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง” โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เป็นสัปดาห์ที่ 4
กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดการเรียนการสอนหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง” โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เป็นสัปดาห์ที่ 4

วันที่ 10 มกราคม 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง” โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เป็นสัปดาห์ที่ 4 ตามนโยบายของท่านอธิบดี(นายโสภณ ทองดี) และท่านรองอธิบดี(นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์) ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่งให้แก่บุคลากรของกรม ทช. ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เข้าเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการส่วน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. โดยในสัปดาห์นี้ ได้ดำเนินการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่อง กระบวนการชายฝั่ง 3 : น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ ระดับน้ำ จากปัจจัยอื่นๆ พร้อมทั้งมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีศึกษาต่างๆ และตอบคำถามจากอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย

ภาพประกอบ