ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กิจกรรม

ประชุมตรวจสอบขอร้องเรียน และร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประชุมตรวจสอบขอร้องเรียน และร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ นายศักดิ์ชัย สู่พานิชย์ ผู้ถวายฎีกา โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบขอร้องเรียน และร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายศักดิ์ชัย สู่พานิชย์ อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาความว่า ที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ติดชายหาด ถูกน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง

ภาพประกอบ