ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ตาม ม.21 แห่ง พ.ร.บ ทช.ฯ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ตาม ม.21 แห่ง พ.ร.บ ทช.ฯ

 กองบริหารจัดการวันที่ 26-28 เม.ย. 62พื้นที่ชายฝั่ง ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน  ตาม ม. 21  แห่ง  พ.ร.บ ทช พ.ศ. 2558 โดยมี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (นายปิ่นสักก์   สุรัสวดี)  เป็นประธาน และมีที่ปรึกษากรมฯ (นายศศิน  เฉลิมลาภ) เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประชุม นำโดย  ผอ.กบช (นายปรานต์ ดิลกคุณากุล) และเจ้าหน้าที่ กบช.  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง  23  จังหวัด และร่วมกันให้ระดมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดมาตรการประกอบ  ม. 21  แห่ง พ.ร.บ  ทช. พ.ศ. 2558

ภาพประกอบ