ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ
กอช. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ (Environme..

กอช. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือรายการข้อมูลด้านสิ่ง..

กอช. ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565

กอช. ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ครั..

ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่ 1/2565

นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพ..

อบรมหลักสูตร "องค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง” ผ่านระบบออนไลน์..

อบรมหลักสูตร "องค์ความรู้ด้านทรัพยากรชายฝ..

ทช.ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจ..

ทช.ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อศึกษาดูงานร่วมกับคณะ..

ทช.ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาดูงานร่วมกับ..

ทช.ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เพ..