เกี่ยวกับเรา

ภารกิจหลัก

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) มีหน้าที่ในการดำเนินการสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากร และผลผลิตชีวภาพ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามสภาพแวดล้อม ปัจจัยมลภาวะ และผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ป่าชายเลน พื้นที่วิกฤติตามชายฝั่งปากแม่น้ำ และสำรวจสัตว์ทะเลหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเน้นส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สู่สาธารณะ

  • กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่สำรวจ วิจัย และติดตามสภาพแวดล้อมและการเกิดปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ค้นคว้าหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเตือนภัยล่วงหน้า ตลอดจนศึกษา และทดลองหาวิธีลดความรุนแรงจากผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีและมลภาวะ

  • กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

          มีหน้าที่วิจัยสัตว์ทะเลที่หายาก หรือมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ หรือมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำรวจและศึกษาชีวประวัติ จำนวน การแพร่กระจาย การเคลื่อนย้ายถิ่นของสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งการจัดการตัวอย่างสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ทั้งมีชีวิตและเสียชีวิต

  • กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานหญ้าทะเล งานปะการัง และงานความหลากหลายทางชีวภาพ)

          มีหน้าที่สำรวจ สถานภาพและติดตามสภาวะทรัพยากรปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน รวมถึงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศดังกล่าว ศึกษาและวิจัยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ศึกษาและวิจัยผลผลิตชีวภาพในทะเลและระบบนิเวศที่สำคัญ เพื่อใช้ในการประเมินสภาพทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้ง ความสัมพันธ์กันในระบบห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ผลงานวิจัยนอกจากบ่งบอกถึงสภาพแหล่งทรัพยากรแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี งบประมาณ งานช่าง พัสดุ และอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ จักหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การควบคุมงานทะเบียน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น