เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

tippamad2.jpg

นางสาวทิพามาศ  อุปน้อย
Miss Tipamat  Upanoi
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
Direcor of the Marine and Coastal Resources Research Center
 
ฝ่ายงานวิชาการ / Academic departments
 
กลุ่มสมุทรศาสตร์ (Oceanography Unit)
   
หัวหน้ากลุ่มสมุทรศาสตร์  
นายประเดิม  อุทธยานมณี
Mr.Praderm  Uttayarnmanee
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
Position: Fishery Biologist, Senior Professional Level
 
นายสมพงค์   บันติวิวัฒน์กุล นางสาวทิพปภา  ฤทธิรุณ
Mr.Sompong   Bantiwiwatkul Miss Tippapa  Rittirun
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
Position: Fishery Officer, Experienced Level Position: Fishery Officer, Operational Level
   
นายเจียมศักดิ์  สุขวิสุทธิ์ / Mr. Jeamsak  Sukvisut  ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
นางสุลาวัลย์  โคนาบุตร / Mrs. Sulawan  Konabut  ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
นางสาวทิพปภา  ฤทธิรุณ / Miss Tippapa  Rittirun  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
นางสาวขนิษฐา  ทองใบใหญ่ / Miss Kanittha  Tongbaiyai  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
นางขนิษฐา  สุทธิพล / Mrs. Kanittha  Suttipon  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
   
 
กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก (Marine Endangered Species Unit)
   
หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก  
นายอติชาต  อินทองคำ นางสาววัชรา  ศากรวิมล 
Mr. Atichat   Inthongcome Miss Watchara  Sakornwimon 
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
Position: Fishery Biologist, Senior Professional Level Position: Veterinarian, Professional Level
 
นายอรุณ  สามยาม / Mr. Arun  Samyam  ตำแหน่ง: นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 / Position: Navigator
นางสาวพิมพ์ชนก  ประจำค่าย / Miss Pimchanok  Prachamkhal ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ / Position: Veterinarian
นายจักรพงษ์  ฐานสันโดษ / Mr. Jakkapong Thansandot ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
นายชัยยะ  ดาวตุ่น / Mr. Chaiyai  Downtun ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
 
กลุ่มนิเวศทางทะเล (Marine Ecology Unit)
   
งานวิจัยหญ้าทะเล (Research Seagrass)  
หัวหน้างานวิจัยหญ้าทะเล  
นางณัฐวดี  บันติวิวัฒน์กุล นางสาวพรพนา  เพชรศรี 
Mrs. Natthawadee   Bantiwiwatkul Miss Pornpana  Pechsri
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
Position: Fishery Biologist, Professional Level Position: Fishery Officer, Experienced Level
 
นายสมัย  พลพยุห์ / Mr. Samai  Polpayu  ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
นายชลอ  ราชเดิม / Mr. Chalor  Ratchaderm  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
นายจารุพงศ์  มากทุ่งคา / Mr.Jarupong maktungka ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
   
งานวิจัยปะการัง (Research Coral)
หัวหน้างานวิจัยปะการัง  
นางสาวนรารัตน์  จันทรวาสน์ นางเสาวลักษณ์  อดทน
Ms. Nararat  Chantarawat Mr. Utai  Kaewnern 
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
Position: Fishery Biologist, Professional Level Position: Fishery Biologist, Professional Level
 
นายภาดร  เพชรกำเนิด / Mr. Padorn  Petchkamnerd  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
นายอนันต์  สุทธิพล / Mr. Anan  Suttipon  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
นายวีรเทพ  ศรีเทพ / Mr. Weerathep  Srithep  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง / Position: Fishery Officer
 
งานประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล (The Marine Biological Production Assessment Unit)
นายพิทยา  ไทยอารี / Mr. Pittaya   Thaiarrre  ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1 / Position: Navigator
นายธรรมรงณ์   ไชยชนะ / Mr. Thamarong  Chaichana  ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1 / Position: Navigator
นายพิชัย  ขุฑสมบูรณ์ / Mr. Pichai  Kootsomboon  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง / Position: Fishery Biologist
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Section)
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
หัวหน้างานธุรการและงานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน
นางสาวฤทัยรัตน์  พุทธกำเหนิด นางมธุรส  สุขชนะ
Miss Ruetairat  Puttakumnerd Mrs. Maturos  Sukchana
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Position: General Service Officer,Experienced Level Position: Finance and Accounting Officer, Experienced Level
 
งานธุรการ
นางสาวปิยวรรณ  อรัญเยาว์ / Miss Piyawan  Aranyao  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / Position: General Service Officer
นางปรียาดา  จันทร์เครือ / Mrs. Priyada  Junkrua  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / Position: General Service Officer
   
งานพัสดุ
นางสาวฉัตรชนก  ล่องอำไพ / Miss Chatchanok  Longampai ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป / Position: General Administration Officer
   
งานการเงิน
นางสาววรรณอร  ปานสมุทร / Miss Wannaon  Pansamut  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป / Position: General Administration Officer
นางสาวศิริวรรณ  ตักศิลา / Miss Siriwan  Tagsila ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / Position: General Service Officer
นางสาวพรชนก  แนบเนียน / Miss Pornchanok  Nabnien ตำแหน่ง เจ้าพนักงานกาเงินและบัญชี / Position: Finance and Accounting Officer
   
งานโรงเรือ และอื่นๆ
นายบุญเสริฐ  วรรณรังษี / Mr. Bunserdt  Wannatangsee ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 / Position: Navigator
นายวิทวัฒน์  ศรีรอด / Mr. Wittawat  Srirot ตำแหน่ง นายท้ายเรือ / Position: Navigator
นายอนันต์  รัตนสุนทร / Mr. Anan  Runtanasuntron  ตำแหน่ง นายท้ายเรือ / Position: Navigator
นายชุมพล  มรรคสินธุ์ / Mr. Chumpol  Makkasin  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน / Position: Fisheries Officer
นายเจริญ  สังข์ย่อม / Mr. Charoen  Sangyom  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน / Position: Fisheries Officer
นายอภินรรจ์  อุไรวรรณ / Mr. Apinan  Uraiwan  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน / Position: Fisheries Officer
นายจักรพันธ์  อดทน / Mr. Jakrapan  Odthon  ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน / Position: Fisheries Officer
นายพิบูลย์  เชาวนรังค์ / Mr. Piboon  Chowvanarang  ตำแหน่ง กะลาสี / Position: Sailor
นายกิตติ สังข์ทอง / Mr. Kitti  Sungtong  ตำแหน่ง กะลาสี / Position: Sailor