ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บข้อมูลและติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล

เก็บข้อมูลและติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล

วันที่ 27 - 30 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา และเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature loggerระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564
มีค่าโดยสรุป ดังนี้
     - เกาะไข่     25.319 - 32.188 °C 
     - เกาะง่ามใหญ่  26.390 - 31.574 °C 
     - เกาะลังกาจิว  25.610 - 31.778 °C
     - เกาะมาตรา   28.357 - 31.985 °C (ต.ค.- เม.ย. 64)

จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้อง กับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน 2564 ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม NOAA ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดปะการังฟอกขาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564เป็นต้นไป