ข่าวประชาสัมพันธ์

How to save aquatic animals

How to save aquatic animals

How to save aquatic animals 

- ไม่ทำลายปะการังให้เสียหาย เพราะปะการังเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยที่หลบภัยของบรรดาสัตว์น้ำ หลากหลายชนิด

- ไม่ทำลายป่าชายเลนให้หมดไป เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ แหล่งอาหาร และเป็นที่วางไข่

- งดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำเหล่านั้นได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

- ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย