ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์หายาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์หายาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์หายาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์หายาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์หายาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวน 6 งวด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายรัตชัย ทรัพย์ครองชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 84,000.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                                   (นายอติชาต  อินทองคำ)
               นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32