ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง       (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยปะการัง) ลงพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูปะการัง ในโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน นั้น

โดยสำรวจพื้นที่แนวปะการังบริเวณอ่าวม่วง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดเป็นแปลงปลูกเพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปะการัง ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าทัศนวิสัยใต้น้ำ ประมาณ 5 - 7 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ (Montipora sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) มีเศษปะการังที่มีชีวิต (live coral fragment) ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่สำรวจประมาณ 10 ไร่ พบตะกอนจำนวนมากทับทมบนซากปะการังที่ตายแล้ว และมีการแก่งแย่งพื้นที่ของฟองน้ำและสาหร่าย

ด้านการใช้ประโยชน์พบนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาดำน้ำชมปะการังทั้งการดำน้ำแบบผิวน้ำ (snorkeling) และการดำน้ำลึก (scuba diving)

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการสำรวจสถานภาพปะการังหลังการเกิดปะการังฟอกขาวในปี 2559 บริเวณอ่าวเต่าทอง อ่าวจันทร์สม และหาดทรายรี ผลการสำรวจเบื้องต้นไม่พบการฟอกขาวของปะการัง แต่พบปะการังตายจากการฟอกขาวจำนวนมาก มีตะกอนและสาหร่ายจำนวนมากปกคลุมบริเวณซากปะการัง

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)