ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

คณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๑๓๙ คน และครู จำนวน  ๙ คน ในโครงการศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริง โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และนำชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ทั้งนี้ได้รับความสนใจและพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)