ข่าวประชาสัมพันธ์

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน 5 งวด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฤทธิรงค์ ไพศาล โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                         ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
                                  (นายอติชาต อินทองคำ)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรส้ตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13