ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร

คุณภาพน้ำทะเลเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง โดยกลุ่มสมุทรศาสตร์ดำเนินการออกสำรวจ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช กลุ่ม Benthic Dinoflagellate เพื่อหาชนิดและปริมาณและตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร

สำหรับผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึก 3.00-3.40 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ  29.14-29.78 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 32.74-32.83 psu

- ความเป็นกรดด่าง 8.02-8.04

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ  6.53-7.22  mg/L