ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชุมพร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

คุณภาพน้ำทะเลชุมพร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มสมุทรศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล data logger โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล จังหวัดชุมพร ได้แก่ เกาะไข่ เกาะลังกาจิว เกาะง่ามใหญ่ และเกาะมาตรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เกาะทะลุ และเกาะจาน-ท้ายทรีย์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ  6.1-8.6 เมตร

- ความโปร่งแสง 5.0-6.1 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 28.83-29.2 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 32.00-33.29 psu

- ความเป็นกรดด่าง 8.15-8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ  5.52-7.18 mg/L

สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจะนำไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป