ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฏร์ธานี  

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้  มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.5-5.4 เมตร

- ความโปร่งแสง  0.5-2.10 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 27.3-32.6 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 0-31 psu

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.13-6.98 mg/L

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป