ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ปฏิบัติงานฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานปะการัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทำการติดตามการฟื้นฟูปะการังโดยเทคนิคการปลูกเสริมบนแท่นคอนกรีต ด้วยวิธีการสุมวัดขนาด และถ่ายภาพจำนวน 600 โคโลนี