ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1

กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ลงพื้นที่จัดฝึกอบรม "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านบางเบิดตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน

โดยมีนายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในกิจกรรมฝึกอบรมได้มีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสำรวจ เก็บรวบรวม และจำแนกตัวอย่างสัตว์ทะเล รวมถึงการจัดทำใบงาน 9 ใบงาน โดยมีการปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวบางเบิด หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สมาชิกในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงเก็บรวบรวมตัวอย่างในศูนย์เรียนรู้