ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดการสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และปรับปรุงฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

          1.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอก       1   อัตรา

                   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000 บาท  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 ( 11 เดือน)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครราคา

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า ๒๒ ปีและไม่เกิน ๓๐ ปี

๒. ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาศาสตร์ทางทะเล วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการประมง สัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓. จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

๔. มีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับอนุกรมวิธานด้านสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา

๕. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft office) เป็นอย่างดีและมีสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

๖. ต้องส่งข้อมูล ที่อยู่ ประวัติการทำงานที่เกี่ยวกับงานที่จัดจ้าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๗. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๘. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม             

3. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  เลขที่ 9  หมู่ที่ 7  ตำบลนาทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร                                 โทร. 077 510 213  ระหว่างวันที่ 16 - 26  ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00– 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                   4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  2  รูป

                   4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ

                   4.3 สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัคร   จำนวน  ๒   ฉบับ

                   4.3 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน  2  ฉบับ

                   4.4 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จำนวน  1 ฉบับ

                   4.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  จำนวน 2 ฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

5.1 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560               

5.2 กำหนดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น.             

5.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 หรือโทร 077 510 213

ดาวน์โหลด

20171012165319428
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 310