ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

--------------------------------------------

           ตามที่ได้มีประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ลงวันที่  12 ตุลาคม 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

1.      นายรัตชัย  ทรัพย์ครองชัย

2.      นายพงษ์ศธร  วงทอง

           ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1  มารายงานตัว พร้อมทั้งนำหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร รูปถ่าย 2 รูป  และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงการไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ในวันที่  31  ตุลาคม  2560

ดาวน์โหลด

gg
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 316