ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1

กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1

วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ได้จัดฝึกอบรม "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน มีนายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เป็นประธานในการฝึกอบรม ในกิจกรรมฝึกอบรมได้มีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและจำแนกตัวอย่างสัตว์ทะเลการจำแนกพันธุ์ไม้ รวมถึงการจัดทำใบงาน 9 ใบงาน โดยมีการปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์ในระบบนิเวศหาดทราย บริเวณอ่าวบางเบิด และรับฟังการบรรยายชนิดพันธุ์ไม้ บริเวณสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร หมู่ที่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สมาชิกในท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงเก็บรวบรวมตัวอย่างในศูนย์เรียนรู้