ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจ และเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน แพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจ และเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน แพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ดำเนินการออกสำรวจ และเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน แพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-23 มี.ค. 61

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.2-5.9 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.50-2.30 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 29.78-32.72 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 11.01-32.17 psu

- PH 7.03-8.34

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 5.01-6.74 mg/L

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการ