ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจแมงกะพรุนกล่อง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำรวจแมงกะพรุนกล่อง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่  17- 20 เม.ย. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้อวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 5 สถานี ๆละ 3 ซ้ำ ได้แก่ อ่าวหัวหิน อ่าวปราณบุรี อ่าวประจวบ อ่าวทับสะแก และอ่าวบ้านกรูด พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในแต่ละสถานีที่สำรวจ เบื้องต้นไม่พบแมงกะพรุนกล่องจากการสำรวจในครั้งนี้ พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในแต่ละสถานีที่สำรวจ เบื้องต้นไม่พบแมงกะพรุนกล่องจากการสำรวจ จากการสอบถามชาวประมงแจ้งว่าออกทำการประมงในช่วงนี้มักจะไม่พบแมงกะพรุนกล่อง นอกจากนี้ทำการฝังถังเก็บตัวอย่างไว้กับชาวประมงบริเวณอ่าวต่างๆ เพื่อช่วยตรวจสอบและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนต่อไป