ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. เข้าร่วมฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนำเข้าข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก

ศวทก. เข้าร่วมฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนำเข้าข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก

8 กรกฎาคม 2559 ศวทก. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดโดย กองแผนงาน (ศูนย์สารสนเทศฯ) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานในการนำเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ผล และรองรับการแสดงผลของระบบฐานข้อมูลกลาง เฉพาะในส่วนของชั้นข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก