ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศวทก. ส่งเจ้าหน้าที่ราย นายอุทัย  แก้วเนิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมสน หมู่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื่องด้วยในปัจจุบัน พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ ประสบปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขั้นวิกฤต โดยเฉพาะทรัพยากรปะการัง ซึ่งมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่ง แต่ก็มีสาเหตุจากฝีมือมนุษย์ เป็นอีกส่วนที่สำคัญ ซึ่งหากปะการังตายลงจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลไทย วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ง การท่องเที่ยวทางทะเล โดยในปัจจุบันพบว่ายังมีกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อปะการัง

จัดโดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.3) ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) มาให้ข้อมูลในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบในขั้นตอนการออกประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้