ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจคุณภาพน้ำทะเล บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร

สำรวจคุณภาพน้ำทะเล บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทข.อ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) สำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Benthic Dinoflagellate ที่สามารถสร้างสารชีวพิษ และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล อุณหภูมิน้ำ ๒๙.๑๘-๒๙.๖๑ °c ออกซิเจนละลายในน้ำ ๕.๖- ๖.๘๓ Mg/L