ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำบริเวณคลองคอกช้าง และชายหาดคลองชายธง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำบริเวณคลองคอกช้าง และชายหาดคลองชายธง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยกลุ่มสำรวจและประเมินทรัพยากรฯ ศวทก. ออกพื้นที่สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำบริเวณคลองคอกช้าง และชายหาดคลองชายธง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้ชุมชนร้องขอเพื่อจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนของกรม ทช. พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าค่าความเค็มของน้ำในคลองคอกช้างมีค่า 37 ppt ซึ่งสูงกว่าบริเวณชายหาด(35 ppt) ค่า DO ค่อนข้างต่ำเท่ากับ 2.34 mg/l

จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์แบคทีเรีย สารอาหารและพารามิเตอร์อื่นต่อไป เบื้องต้นพบสัตว์น้ำ กลุ่มปลา 19 ชนิด กุ้ง 3 ชนิด ปู 2 ชนิด หอย 3 ชนิด และ กั้ง 1 ชนิด รวมทั้งสิ้น 28 ชนิด