ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร รวม 22 สถานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.0 - 14.3 m.

- ความเค็ม 31.346 – 32.42 psu

- ความโปร่งแสงในน้ำ 0.5 – 5.9 m.

- อุณหภูมิน้ำ 29.3 – 30.4  °C

- ค่าความเป็นกรดด่าง 7.87 – 8.11 

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 5.34 – 7.30 mg/l

จากนั้น เก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่น ๆ ที่ห้องปฏิบัติการ