ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อ่าวดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อ่าวดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อ่าวดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่  โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) พบอยู่เป็นฝูงประมาณ 5-10 ตัว พบใกล้เกาะส้ม เกาะหลัก ว่ายรวมกันเป็นฝูงใหญ่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) พบอยู่รวมกันเป็นคู่แม่ - ลูก และรวมกันเป็นฝูง 5 ตัว พบบริเวณท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะแรต อ่าวเตล็ด ในจำนวนนี้เป็นคู่แม่ลูก 3 คู่ จากการตรวจสุขภาพพบว่าโลมาหลังโหนกโดยรวมมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ (body condition score 3/5) จากการสังเกตภาพถ่าย ไม่พบบาดแผลบนผิวหนัง พบเพียงแต่รอย rake mark ที่บริเวณครีบหลังและตามลำตัว ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมภายในฝูงตามปกติ อัตราการหายใจอยู่ที่ 10 ครั้งต่อ 5 นาที เสียงและคุณภาพการหายใจปกติ พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการว่ายน้ำกันในฝูง บริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ซึ่งจุดพบโลมามีขยะบ้างเล็กน้อย เช่น ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของโลมาได้