ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม

ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางมาตรการในการดำเนินการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ให้เจ้าหน้าที่ ศวทก. ทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้
    
- ติดป้าย/โปสเตอร์รณรงค์สร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม
    
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, Line รณรงค์สร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม
2. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ศวทก. หันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง ภายในสำนักงาน ดังนี้
    - ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ ใส่เอกสาร หรือของใช้อื่น ๆ แทนการใช้ถุงพลาสติก
    - ใช้ปิ่นโต ใส่อาหาร แทนการใช้กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องโฟม
    - ใช้แก้วน้ำส่วนตัว หรือขวดน้ำ ที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แทนการใช้แก้วพลาสติก
3. จัดตั้งถังขยะรีไซเคิล ในพื้นที่สำนักงาน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง