ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร  อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยหญ้าทะเล ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพี่อกำหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร

โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์ จำนวน 70 คน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่นและระดมความคิดเห็น เสนอมาตรการ แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหา ให้นำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ศวทก.ได้เชิญ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)