ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ร่วมงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

ศวทก. ร่วมงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรม โครงงานนักศึกษา กิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้ง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก เข้าชมงานและร่วมกิจกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน และความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)